დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

3 მარტი, 2021

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/dedopliscqaros_municipalitetis_2020_clis_biujetis_shesrulebis_angarishii.docx

გააზიარე