ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დედოფლისწყაროს 1 მარტის მერის ბრძანება 142 ბრძანება 03/01/2020 12/24/2020 დედოფლისწყაროს მერია
გაჭირვებულ მოსახლეობის უმწეოთა და უპოვართა უფასო კვებაში ჩასართავ ბენეფიციართა კონტიგენტის შემრჩევი კომისიის შექმნის შესახებ 2015 წელს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის (ქ.დედოფლისწყაროს,სოფელ სამრეკლოს და სოფელ ხორნაბუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში) რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრებ გაჭირვებულ მოსახლეობის უმწეოთა და უპოვართა უფასო კვებაში ჩასართავ ბენეფიციართა კონტიგენტის შემრჩევი კომისიის შექმნის შესახებ" დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 14 მაისის N206 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 586 ბრძანება 10/08/2016 10/08/2016 დედოფლისწყაროს გამგეობა
მოქალაქეებისთვის ყოველთვიური მოხმარებული ელექტროენერგიისა დ ა 2016 წლის მე-12 თვეში ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის ღირებულების ყოველთვიური ფულადი დახმარების დანიშვნის შესახებ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რიგი მოქალაქეებისთვის ყოველთვიური მოხმარებული ელექტროენერგიისა და 2016 წლის მე-12 თვეში ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველთვიური ფულადი დახმარების დანიშვნის შესახებ 599 ბრძანება 10/08/2016 10/08/2016 დედოფლისწყაროს გამგეობა
2016 წლის სექტემბრის თვის ბინის ქირის დასაფარად თანხის გამოყოფის შესახებ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რიგი მოქალაქეებისთვის 2016 წლის სექტემბრის თვის ბინის ქირის დასაფარად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 600 ბრძანება 10/08/2016 10/08/2016 დედოფლისწყაროს გამგეობა
კოორდინატორის გამოყოფის შესახებ ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად 2016 წლის 3ოქტომბერს დადებულ N 99 ხელშეკრულებაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით, კოორდინატორის გამოყოფის შესახებ ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, 611 ბრძანება 10/07/2016 10/07/2016 დედოფლისწყაროს გამგეობა
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"-ს 57-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 03 თებერვლის N04 დადგენილებით დამტკიცებული დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების 2016 წლის მინიმალური სოციალური დახმარებისა და დემოგრაპიული სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიების 2016 წლის პროგრამისა და პროგრამის ბიუჯეტის საფუძველზე, 614 ბრძანება 10/06/2016 10/06/2016 გამგეობა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ჰემოდიალიზით მკურნალობის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის"-ს 57-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 03 თებერვლის N 04 დადგენილებით დამტკიცებული დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების 2016 წლის მინიმალური სოციალური დახმარებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიების 2016 წლის პროგრამისა და პროგრამის ბიუჯეტის საფუძველზე, 616 ბრძანება 10/06/2016 10/06/2016 გამგეობა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკში მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირების შესახებ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიეტეტის სოფელ არბოშიკში მდებარე 47.1 კვ.მ.არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ.საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის" 57-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, მე-3 პუნქტის დ.) ქვეპუნქტისა და სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის 26 სექტემბრის N5/49603 წერილის საფუძველზე, 618 ბრძანება 10/06/2016 10/06/2016 გამგეობა
27 წლის ასაკს მიღწეულ და სამხედრო სავალდებულო სამსახურმოხდილ მოქალაქეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი- ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი"-ს 57-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის, ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სმასახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის N247 დადგენილებით დამტკიცებული ,, მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ" დებულების მე-11 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის 04.11.2016 წ. 686 ბრძანება 11/10/2016 11/10/2016 დედოფლისწყაროს გამგეობა
ი.მ ,,თამარ ტოკლიკიშვილი"-სათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი"-ს 57-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების მე-7 მუხლის მე -2 პუნქტის შესაბამისად, ქ.დედოფლისწყაროდან ქ.თბილისში საქართველოს წვევამდელთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წვევამდელების ტრანსპორტირებით მომსახურებაზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტსა და ი.მ ,,თამარ ტოკლიკიშვილ"-ს შორის დადებული 2016 წლის 25 იანვრის N9 ხელშეკრულების, 2016 წლის 1 ნოემბრის მიღება - ჩაბარების აქტისა და 2016 წლის 2 ნოემბრის სასაქონლო ზედნადების ელ-0270836391 საფუძველზე, 688 ბრძანება 11/10/2016 11/10/2016 დედოფლისწყაროს გამგეობა
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 თებერვლის განკარგულება N168 http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/168.pdf N168 განკარგულება 02/05/2021 02/05/2021 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა გეგმა 03/17/2020 03/17/2020 დედოფლისწყარო