შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის-დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლე ბლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2 0 2 1 წლის სამოქმედო გეგმა

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/samokm._gegmis_brzaneba_0.pdf

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/samokm._gegmis_brzaneba_0.pdf

გააზიარე