პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-აპარატის საშტატო ნუსხა


 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის საშტატო ნუსხა

1. საკრებულოს აპარატის უფროსი -1

2.საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილება
განყოფილების უფროსი-  1
მთავარი სპეციალისტი - 1
უფროსი სპეციალისტი -4

 

3 იურიდიული განყოფილება 
განყოფილების უფროსი- 1
მთავარი სპეციალისტი -1


4. დამხმარე მოსამსახურეები
ტექნიკური მდივანი -1
მძღოლი -1

სულ
11

გააზიარე