დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი-მოქალაქის გზამკვლევი

25 February, 2021

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/dedopliscqaros_municipalitetis_2021_clis_biujetis_gzamkvlevi_0.pdf

Share page