ბიუჯეტი

                                 

 

2023 წლის წლიური ანგარიში

            განკარგულება

            2023 წლის წლიური ანგარიში

 

 

 

 

  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი 10.12.2023 წელს საკრებულოში წარდგენილი

                                  

    პრიორიტეტები 2024წ 10 დეკემბერს წარსადგენი - копия (1)

    დანართი 1 პროგამული ბიუჯეტი (1)

    დანართი 2 კაპიტალური ბიუჯეტი

  დანართი 3 ააიპ ების ბიუჯეტი (1)

  პროგრამული 2024წ 10დეკემბერს წარსადგენი (1)

   

 

       

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი15,11.2023წ წარდგენილი საკრებულოში

 

პრიორიტეტები 2024წ 15 ნოემბერს წარსადგენი - копия - Copy

დანართი 1 პროგამული ბიუჯეტი (1)

დანართი 2 კაპიტალური ბიუჯეტი

დანართი 3 ააიპ ების ბიუჯეტი (1) (1)

პროგრამული 2024წ 15 ნოემბერს წარსადგენი (1)

 

 

 

                       დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 1 მარტის ბრძანება

                          2024-2027 წლის პრიორიტეტების  დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

ოქმი N1

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4

დანართი N5

დანართი N6

დანართი N7

დანართი N8

 

                                                             2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება 

2022 წ. შესრულება

2022 წლის წლიური ანგარიში

                                                        2023 წლის პირველი კვარტლის შესრულება

2023 წლის პირველი კვარტლის სესრულება

ინფორმაცია 2023 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ

ბალანსი

შემოსავლები

ხარჯები

 

                                                             2023 წლის ექვსი თვის შესრულების ანგარიში

2023 წლის მეორე კვარტლის შესრულება

ინფორმაცია მეორე კვარტლის შესრულების შესახებ

ბალანსი

ხარჯები

შემოსავლები

                                                           2023 წლის ცხრა თვის შესრულების ანგარიში

2023 წლის 3 კვარტლის შესრულების ანგარიში

ინფორმაცია 2023 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ

ბალანსი

შემოსავლები

9 თვის ხარჯები

 

პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი 2024-2027

პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2024-2027

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2024-2027

საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა ბრძანება 2024-2027

 

 

                        დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 1 მარტის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო

                                                          ჯგუფის სხდომის ოქმი 16.08.2023წ

სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი

პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი 2024-2027

 

 

 

 

 

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 1 მარტის ბრძანება 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების
დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

დანართი 5

დანართი 6

დანართი 7

დანართი 8

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები

31.10.2022

30.11.2022

28.04.2022

21.03.2022

21.01.2022

19.08.2022

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 1 მარტის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 12.08.2022წ

სამუშაო ჯგუფის ოქმი1

 

პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი

პრიორიტეტების დოკუმენტის პირვ.ვარ

 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

საშუალოვადიანი სამოქმ.გეგმის პირველადი ვარ

 

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

განკარგულება №10

2021 წლის პროგრამ.ბიუჯეტი-შესრულება

 

2022 წლის პირველი კვარტლის შესრულება

Scan1

შემოსავლები

ხარჯები

ბალანსი

საკრებულოს ანგარიში

 

2022 წლის ექვსი თვის შესრულების ანგარიში

Scan10001

ბალანსი

შემოსავლები

ხარჯები

საკრებულოს ანგარიში

 

2022 წლის ცხრა თვის შესრულების ანგარიში

Scan10002

ხარჯები

შემოსავლები

ბალანსი

Scan1

 

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 15,11.2022წ წარდგენილი საკრებულოში

დედოფლისწყაროს 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი - 

 

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 09.12.2022 წელს საკრებულოში წარდგენილი

დედოფლისწყაროს 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი111

დედოფლისწყაროს 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი10.12.22

დანართი 1 პროგამული ბიუჯეტი

დანართი 2 კაპიტალური ბიუჯეტი

დანართი 3 ააიპ ების ბიუჯეტი

 

2022 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი

დედოფლისწყაროს 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

დედოფლისწყაროს 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი 1 პროგამული ბიუჯეტი

დანართი 2 კაპიტალური ბიუჯეტი

დანართი 3 ააიპ ების ბიუჯეტი

2021 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის

2021 წლის 15 ნოემბერს საკრებულოსი წარდგენილი

2021 წლის ბიუჯეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

13 აგვისტოს ოქმი

ბრძანება--2022-2025 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

2021 წლის მარტის ბრძანება

ძირითადი_დოკუმენტი 2021 მარტი

2020 წლის შესრულება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2021 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანების დანართები 1-8
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი პრიორიტეტების დოკუმენტზე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება  2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცებაზე

 

2020 წ 15 ნოემბერს საკრებულოში წარდგენილი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქის გზამკვლევი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართ 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისმიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქის გზამკვლევი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
 

 

 

 

 

Share page