მერიის საშტატო ნუსხა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის   საშტაო ნუსხა

 

N

 

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

1

 

მუნიციპალიტეტის  მერი -პოლიტიკური  თანამდებობის პირი

1

 

2

 

მერის პირველი მოადგილე - პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

 

3

 

მერის მოადგილე - პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

4

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

1

 

5

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო ფონდებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის  საკითხებში 

1

 

6

III

პირველი  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 

1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ადამიანური რესურსების  მართვისა  და საქმის წარმოების  განყოფილება

 

7

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადამიანური რესურსების  მართვისა და საქმის წარმოების  განყოფილების უფროსი

1

 
      

 

8

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა   და საქმისწარმოების საკითხებში 

1

 

9

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულიმერის წარმომადგენელთა  კოორდინაციის განყოფილება

 

10

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  მერის წარმომადგენელთა  კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

1

 

11

III

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში

1

 

12

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

29

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მოქალაქეთა მომსახურეობის  განყოფილება

 

13

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  მოქალაქეთა მომსახურეობის განყოფილების უფროსი

1

 

14

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების   საკითხებში 

1

 

15

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ზედამხედველობის სამსახურებთან კოორდინაციის    საკითხებში 

1

 

16

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების, კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურებთან კოორდინაციის     საკითხებში 

1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - შესყიდვების  განყოფილება

 

17

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შესყიდვების  განყოფილების უფროსი

1

 

18

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  შესყიდვების  საკითხებში

1

 

19

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების  საკითხებში

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული -იურიდიული სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

20

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - იურიდიული  სამსახურის უფროსი

1

 

21

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ საკითხებში 

1

 

22

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ საკითხებში 

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული -შიდა აუდიტის  სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

23

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტის სამსახურის  უფროსი

1

 

24

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული -საფინანსო-საბიუჯეტო   სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

25

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საფინანსო-საბიუჯეტო        სამსახურის  უფროსი

1

 

26

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვის, ფორმირებისა და ხაზინის საკითხებში

1

 

27

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის  საკითხებში

1

 

28

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის  საკითხებში

1

 

29

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვის, ფორმირებისა და ხაზინის საკითხებში

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

30

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -   ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  უფროსი

1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულისივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის   განყოფილება

 

31

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის განყოფილების უფროსი

1

 

32

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი     სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის   საკითხებში

1

 

33

III

მეორე  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის   საკითხებში

1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურისა და   მშენებლობის  განყოფილება

 

34

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  ინფრასტრუქტურისა   და მშენებლობის  განყოფილების  უფროსი

1

 

35

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გზებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებში

1

 

36

III

მეორე  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა  და ინფრასტრუქტურის   საკითხებში

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ზედამხედველობის  სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

37

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -   ზედამხედველობის  სამსახურის  უფროსი

1

 

38

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  არქმშენინსპექციის საკითხებში

1

 

39

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სანიტარული ზედამხედველობის  საკითხებში

1

 

40

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის,მიწის გამოყენებისა და მიწათსარგებლობის    წესების დაცვის  საკითხებში

1

 

41

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  არქმშენინსპექციის, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების  საკითხებში

2

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

42

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა    სამსახურის  უფროსი

1

 

43

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და სპორტის  საკითხებში

1

 

44

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   განათლების   საკითხებში

1

 

45

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ძეგლთა დაცვის საკითხებში

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა  და მობილიზაციის   სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

46

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის  უფროსი

1

 

47

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

48

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

49

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის  უფროსი

1

 

50

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში

1

 

51

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  საკითხებში

1

 

52

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალური, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  საკითხებში

2

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული- ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

53

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  ეკონომიკისა და ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

1

 

54

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ეკონომიკურ   საკითხებში

1

 

55

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ეკონომიკურ საკითხებში

2

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულიქონების მართვის   განყოფილება

 

N

რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

56

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -   ქონების მართვის  განყოფილების უფროსი

1

 

57

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის  საკითხებში

1

 

58

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის  საკითხებში

2

 

   დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის  მერიის   ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები

 

N

რანგი

პოზიცია

საშტატო ერთეულების რაოდენობა

 

59

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ.დედოფლისწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

60

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ ზემო მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

61

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ მირზაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

62

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი  სპეციალისტი,   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ არბოშიკის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

63

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ ოზაანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

64

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ გამარჯვების  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

65

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ ხორნაბუჯის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

66

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ სამრეკლოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

67

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ ზემო ქედის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

68

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ არხილოსკალოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

69

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის  წარმომადგენელი  სოფელ ქვემო ქედის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

70

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ სამთაწყაროს   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

71

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ ფიროსმანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

72

III

პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი,   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფელ საბათლოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

 

გააზიარე